เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p01

นายคมสัน เจริญผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 

1

นายธนากร วงษ์ดี
นักจัดการงานทั่วไป

p01

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

p01

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

p02

นางขนิษฐา สอนคำหาร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

p03

น.ส.ลำใย จันทร์ใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p04

น.ส.อมลธีลา ศรีระกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p15

น.ส.กานดาภร เรืองฤาหาร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

p05

น.ส.วันเพ็ญ แก้วเกิดมี
คนงานทั่วไป

8

นายปนพนธีร์ โนนศรีราชี
คนงานทั่วไป

p07

นายเทียนชัย พิมสะกะ
คนงานทั่วไป

p08

นายไพรวัลย์ กันหาลา
นักการภารโรง

p09

นายสุรพงษ์ ศรีพระนัส
พนักงานขับรถส่วนกลาง

8

น.ส.วัลลภา ไชยวาน
คนงานทั่วไป