เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างกับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563