เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
"องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
 จังหวัดอุดรธานี"

qr code 030 
(่ผ่านระบบ QR-CODE) ท่านสามารถสแกนเพื่อเข้าไปกรอบแบบฟอร์ม

backgroudkhamlo4