เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p01

นายคมสัน เจริญผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 

p01

นางเนาวรัตน์ ศรีลาวงค์
นักจัดการงานทั่วไป

p01

สิบเอกสมเกียรติ  เรืองฤาหาร
เจ้าพนักงานธุรการ

p01

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

p02

นางขนิษฐา สอนคำหาร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

p03

น.ส.ลำใย จันทร์ใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p04

น.ส.อมลธีรา ศรีระกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p15

น.ส.กานดาภร เรืองฤาหาร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

p05

น.ส.วันเพ็ญ แก้วเกิดมี
คนงานทั่วไป

p07

นายเทียนชัย พิมสะกะ
คนงานทั่วไป

p09

น.ส.นิตยา รอบรู้
คนงานทั่วไป

p09

นายสุระพงษ์ ศรีพระนัส
พนักงานขับรถส่วนกลาง

13

นายบัญญัติ ระมั่น
นักการภารโรง

p09

นายวิบูลย์ ฤทธิราช
พนักงานขับรถส่วนกลาง

17

นายภูมิชัย สิงห์ทุย
พนักงานผลิตน้ำประปา
 

backgroudkhamlo4