เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p01

นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

p02

นายกิตติ หมื่นทอง
นักวิชาการศึกษา

p02

น.ส.จิตรพัชร ทวีทรัพย์
นักวิชาการศึกษา(ลจ.)

p02

นางมะลิวัลย์ สุวรรณศรี
ครู

p02

นางมนเทียร รุ่งแสง
ครู

p02

น.ส.ศิศิกานต์ ติสองเมือง
ครู

p02

นางอินทิพร ศรีอ่อน
ครู

p02

นางดวงเดือน
ครู

p02

นางทิวาพร ศรีธนะภูมิชัย
ครู

p02

นางวิจิตร ทาพลงาม
ครู

p02

นายสมควร มาลัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

p02

นางแสงดาว ศรีฐาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.วนิชชา ทิพย์โชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.นุชรินทร์ ฤทธิจรจาก
ผู้ดูแลเด็ก

p02

ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.มินตรา โคตรปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.วิไล พุทธบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.เสาวนีย์ สีดามาตย์
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.พนิดา ขุนทา
ผู้ดูแลเด็ก

p02

นางชัยเงิน อินทร์อุดม
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.จามจุรี โคกสวะ
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.กุลณัฐ รอบรู้
ผู้ดูแลเด็ก

backgroudkhamlo4