เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p02

นางนันทภัทร ศรีลาวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.091-0642986
 

P05 3

น.ส.สุกัญญา โคตรแก้ว
นักวิชาการคลัง

P05 4

นายคมสันต์ โอราชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

2

นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา
เจ้าพนักงานพัสดุ

p03

นางรุ่งลัดดา คำโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4

น.ส.ประวีณา เริ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

p03

น.ส.วนิดา ชานันโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

6

น.ส.รุ่งนภา ดำแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p06

น.ส.กัญญ์ปุรัสกร แก้วเกิดมี
คนงานทั่วไป

 

backgroudkhamlo4