เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p02

นางนันทภัทร ศรีลาวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.091-0642986
 
 

2

นางเนาวรัตน์ ศรีลาวงค์
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

p03

นางรุ่งลัดดา คำโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4

น.ส.ประวีณา เริ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

p03

น.ส.วนิดา ชานันโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

6

น.ส.รุ่งนภา ดำแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p06

น.ส.กัญญ์ปุรัสกร แก้วเกิดมี
คนงานทั่วไป

 

backgroudkhamlo4