เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p01

นายนคร ทิพนงค์
ประธานสภา อบต.คำเลาะ
 

p02

นายพูลศิลป์ ดำแดง
รองประธานสภา อบต.คำเลาะ

 

p06

นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ
เลขานุการสภา อบต.คำเลาะ

p03

นายวิเศษ ปานชะเล
สมาชิกสภา หมู่ 2

p04

นายณรงค์ สรวงศิริ
สมาชิกสภา หมู่ 2

p05

นายสกล ทวิลา
สมาชิกสภา หมู่ 3

p07

นายลอ พรมจักษ์
สมาชิกสภา หมู่ 3

p08

นายบัวลำ ติสองเมือง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

p09

นายสงกานจ์ สุผา
สมาชิกสภา หมู่ 4

p10

นายดำรงษ์ ผันผ่อน
สมาชิกสภา หมู่ 5

p11

นายจันทร์ โคตรวงทอง
สมาชิกสภา หมู่ 5

p12

นายทองคำ ศรีเมืองปุ่น
สมาชิกสภา หมู่ 6

p13

นายไพฑูรย์ จันทแจ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 6

p14

นายสุพล โสภิณ
สมาชิกสภา หมู่ 7

p15

นางโชติกา เกษมวรภักดี
สมาชิกสภา หมู่ 7

p16

นายบุญล้ำ ทวีลา
สมาชิกสภา หมู่ 8

p17

นายแสงเทียน ศรีประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ 8

p18

นายอุไร สังกา
สมาชิกสภา หมู่ 9

p19

นายวารินทร์ หงษ์ลีลา
สมาชิกสภา หมู่ 10

p20

นางบังอร ชูใสย์
สมาชิกสภา หมู่ 10

p21

นายนิกร บุญเลิศ
สมาชิกสภา หมู่ 11

backgroudkhamlo4