เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p01

นายทวีป สังกา
ประธานสภา อบต.คำเลาะ
 

p01

นายวิเศษ ปานชะเล
รองประธานสภา อบต.คำเลาะ

 

p06

นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ
เลขานุการสภา อบต.คำเลาะ

p01

นายลอ พรหมจักษ์
สมาชิกสภา หมู่ 3

p01

นายประดิษฐ์ หมื่นไตร
สมาชิกสภา หมู่ 4

p01

นายชาญชัย ผิวดำ
สมาชิกสภา หมู่ 5

p01

นายสุรชาติ จันทจร
สมาชิกสภา หมู่ 6

p01

นางโชติกา เกษมวรภักดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

p01

นางเสถียร หมวดนา
สมาชิกสภา หมู่ 8

p01

นายบุญเตียง ฤทธิจรจาก
สมาชิกสภา หมู่ 9

p01

นายสุบรรณ แข็งขยัน
สมาชิกสภา หมู่ 10

p01

นายกฤษฎา ผันผ่อน
สมาชิกสภา หมู่ 11

backgroudkhamlo4