เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p01

นายฤทธิโชค วรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

1

นายปรีชา นารีนุช
นายช่างไฟฟ้า

p02

นายรังสิต กุลวงศ์
นายช่างโยธา

p02

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

4

นายณัฐพงษ์ สกุลศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

p02

นายสุวิกรม ศรีวะสุทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

p03

น.ส.ณัฏฐนันท์ รุ่งแสง
คนงานทั่วไป
p02
น.ส.ณิชาภัทร์ จันทจร
คนงานทั่วไป
   

backgroudkhamlo4