เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

02

นายสุรศักดิ์ ทิพยโชติ
นายก อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 084-2931329

 

02

นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ
ปลัด อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 065-3164543

p02

นายฐานะ พัฒวัลย์
รองนายก อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 063-8546476
 

p03

นายประมวล ประสมศรี
รองนายก อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 061-7585565

 

p04

นายสมบูรณ์ ฉบับประภา
เลขานุการนายก อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 065-1031968

 

backgroudkhamlo4