เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p02

น.ส.กนกอร แสนอุบล
รองปลัด อบต.คำเลาะ
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.คำเลาะ
สายด่วย : 098-5853819

02

ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพิลา ฤทธิจรจาก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

p02

นางนันทภัทร ศรีลาวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.091-0642986

p03

นายฤทธิโชค วรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

p03

นางธาริณี เรไร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

p06

นายคมสัน เจริญผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

backgroudkhamlo4