เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p01

นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ
ปลัด อบต.คำเลาะ
 

 

p02

น.ส.กนกอร แสนอุบล
รองปลัด อบต.คำเลาะ

 

p02

น.ส.กนกอร แสนอุบล
รองปลัด อบต.คำเลาะ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

p03

นายฤทธิโชค วรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

p03

นางธาริณี เรไร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

p06

นายคมสัน เจริญผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

backgroudkhamlo4