เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 O1 ⇔ โครงสร้างองค์กร  O2 ⇔ ข้อมูลผู้บริหาร
 O3 ⇔ อำนาจหน้าที่  O4 ⇔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 O5 ⇔ ข้อมูลการติดต่อ  O6 ⇔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 O7 ⇔ ข่าวประชาสัมพันธ์  O8 ⇔ Q & A 
 O9 ⇔ Social Network  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 O10 ⇔ แผนดำเนินงานประจำปี  O11 ⇔ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  ประจำปี รอบ 6 เดือน
 O12 ⇔ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  O13 ⇔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 O14 ⇔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  O15 ⇔ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O16 ⇔ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ    การให้บริการ  O17 ⇔ E-Service

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 O18 ⇔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  O19 ⇔ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย      งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ            ประจำปี  O21 ⇔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ
 O22 ⇔ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  O23 ⇔ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา    พัสดุรายเดือน
 O24 ⇔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ    จัดหาพัสดุประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O25 ⇔ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  O26 ⇔ การดำเนินการตามนโยบาย                  การบริหารทรัพยากรบุคคล
 O27 ⇔ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา        ทรัพยากรบุคคล  O28 ⇔ รายงานผลการบริหารและพัฒนา          ทรัพยากรบุคคลประจำปี

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 O29 ⇔ แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน      การทุจริตและประพฤติมิชอบ  O30 ⇔ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตแลประพฤติมิชอบ
 O31 ⇔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  O32 ⇔ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 O33 ⇔ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 O34 ⇔ นโยบายไม่รับของขวัญ  O35 ⇔ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 O36 ⇔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  O37 ⇔ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง      การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O38 ⇔ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  O39 ⇔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 O40 ⇔ รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน    การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  O41 ⇔ รายงานผลการดำเนินการป้องกัน          การทุจริตประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 O42 ⇔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 O43 ⇔ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม      คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

backgroudkhamlo4