เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Social Network
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการบริหารต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้มีการได้รับบริการที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่...
"องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี"

  ⇒ ระบบ Facebook fanpage หน่วยงาน
      » หน่วยงานได้มีการสร้าง facebook                   fanpage เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน               การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว                         กิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประกาศต่างๆ                 ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้                   เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ                       สามารถติดต่อสอบถามโดยมีเจ้า                     หน้าที่ออนไลน์คอยให้คำปรึกษาและ                 ติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆ ได้อย่าง                   รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูล...

facebook page ชื่อ "องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี"
qr code facebook fanpage nikhonsongkrorlocalคลิ๊กที่ลิงค์หรือสแกนที่ QR-Code
Link:https://www.facebook.com/khamloudon/

backgroudkhamlo4